منوي سايت
کسب مقام نخست مرشد موسسه
1402/05/04
فرستاده شده توسط  مدیر سایت
7279 بار نمایش
ر رقابتهای کشوری تیمی زورخانه ای مرشد امین ابوالحسنی به مقام نخست دست پیدا کرد.
وی مرشد پهلوانسرای علی بن ابیطالب است و همچنین داور ضرب زورخانه ای و مدرس ملی و بین المللی ضرب زورخانه نیز است.

دانلود فايل