منوي سايت
باستانی کار موسسه در تیم زورخانه ای کشوری
1402/05/03
فرستاده شده توسط  مدیر سایت
7229 بار نمایش

مسابقات تیمی زورخانه ای کشوری با قهرمانی استان اصفهان پایان یافت.
حسین نصوحی باستانی کار پهلوانسرای علی بن ابیطالب  نیز در تیم استان اصفهان حضور داشت .
مربی تیم استان اصفهان محمد ابوالحسنی بود ،وی مربی ورزش پهلوانی و زورخانه ای پهلوانسرای علی بن ابیطالب است و در مسابقات متعدد عناوین قهرمانی بسیاری را کسب کرده است.

دانلود فايل