منوي سايت
کلاسهای متفرقه

 جدول زمانبندی کلاسهای متفرقه موسسه علی ابن ابیطالب

عنوان رده سنی روز ساعت شهریه(تومان)
زبان انگلیسی کودک فرد   98000
زبان انگلیسی نوجوان فرد   140000
زبان انگلیسی بزرگسال فرد   154000
نقاشی 5-7 سه شنبه و دوشنبه 5-6  36000
نقاشی 8 سال به بالا سه شنبه و دوشنبه 6-7  36000
خوشنویسی 8 سال به بالا سه شنبه و دوشنبه 7-8:30  36000