منوي سايت
نرخنامه آقایان

نرخ خدمات ورزشی آقایان

 

 

نام دوره روز برگزاری ساعت تعداد جلسات مبلغ شهریه/تومان مربی
ژیمناستیک پسران فرد

 15-16

16-17

17-18

 

12

68000

 

 

 

آقای صدیقی
ژیمناستیک پیشرفته پسران فرد 20تا18 12 90000 آقای صدیقی

تکواندو

فرد

 


19 تا 20:15

  

 12

58000

 اقای مقدم

 کاراته و کیوکوشین نوجوانان

 کاراته و کیوکوشین جوانان

فرد

زوج

21:15-22:30

 

20:30-19:15

 12  58000

آقای باستانی

آقای اسدی

 ووشوآقایان زوج

20 تا 

21:15

 12  60000  آقای ونداده
نینجا آقایان فرد 20:15 الی 21:30 12 58000 آقای فرامرزی
  بدنسازی با دستگاه

 زوج

 

فرد

 18:30تا22:30

 پنجشنبه ها تا20:30

 

14تا 22:30

 12

16

24

72

150

 95000

116000

144000

400000

750000

 آقای ابراهیمی
 شناآموزشی مقدماتی- تکمیلی  فرد

 

 12  200000  آقای ضیایی
شنا آموزش خصوصی   فرد   12  400000 آقای ضیایی
 آموزش پهلوانی و زورخانه ای قهرمانی  فرد

18 تا 19

 12   آقای خانی
آموزش پهلوانی و زورخانه ای نیمه پیشرفته فرد 19 الی 20 12 40000 آقای خانی
پهلوانی و زورخانه ای بزرگسالان فرد   20 الی 21      
پهلوانی و زورخانه ای بزرگسالان فرد 20:30 الی 21:45 12 40000 آقای پارسا
 کونگ فوتوآ  فرد

17:45

تا 19

 12  58000  اقای غزالی
دفاع شخصی فرد 17:50 تا 19 12 58000  اقای غزالی
دفاع شخصی زرگسالان شنبه و دوشنبه 21:15 الی 22:30 12 58000  اقای غزالی