منوي سايت
راه یابی باستانی کاران پهلوانسرای علی بن ابیطالب به اردوی انتخابی کشور
1397/04/12
فرستاده شده توسط  مدیر سایت
2377 بار نمایش

سلمان خانی مربی پهلوانی و زورخانه ای پهلوانسرای علی بن ابیطالب گفت: باستانی کاران پهلوانسرای علی بن ابیطالب پس از کسب موفقیت در مسابقات انتخابی کشور به اردو دعوت شدند.
 وی افزود: در این رقابت در بخش نوجوانان علی باطنی فرد مقام دوم میل بازی، ابوالفضل آقاجان مقام دوم کباده و مقام دوم کشتی و محمد علی قاسم پور نیز مقام دوم کباده و مقام سوم کشتی را از آن خود کردند.

دانلود فايل